CONTAINER_ G3

Toilet_ G3

WORKER FIBER
           วิธีการใช้งาน
1.ใช้สายฉีดชำระล้างสิ่งสกปรก
2.กระดาษชำระทิ้งลงไปในส้วม
3.ห้ามทิ้งขวด,ภาชนะทุกชิ้นลงส้วม


Products Hilight

product1

ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ 3x6 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

โถปัสสาวะชาย 1x4

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ถังบรรจุน้ำขนาดต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่ G2

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่ ชักโครก-ต่อตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ตู้ห้องน้ำขนาด 2X6 เมตร - ต่อตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่รุ่น G6

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่รุ่น GK

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่รุ่น GT

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่รุ่น GX

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

อ่างล้างมือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่

ข้อมูลเพิ่มเติม