Toilet_ G4

ความสูง ด้านนอก          2.68        เมตร
ความกว้าง ด้านนอก      0.90         เมตร
ความลึก ด้านนอก         1.55         เมตร
ความสูง ของที่นั่ง    0.30-0.52      เมตร
ถังบรรจุของเสีย             450         ลิตร
น้ำหนัก                           95          กิโลกรัม
ปริมาณการใช้                280          ครั้ง
 

วิธีการใช้งาน
1.ใช้สายฉีดชำระล้างสิ่งสกปรก
2.กระดาษชำระทิ้งลงไปในส้วม
3.ห้ามทิ้งขวด,ภาชนะทุกชิ้นลงส้วม


Products Hilight